பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

திபெத்திய புத்த பாரம்பரியத்தில் விவாதம் பற்றிய அறிமுகப் பேச்சுக்கள் மற்றும் விரிவான போதனைகள்.

பௌத்த பகுத்தறிவு மற்றும் விவாதத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

வரையறைகள், பிரிவுகள் மற்றும் விளைவுகள்

மதிப்பிற்குரிய Tubten Lamsel வரையறைகள், பிரிவுகள், விளக்கப்படங்கள் மற்றும் விளைவுகள் பற்றிய மதிப்பாய்வை வழிநடத்துகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

விவாதத்தில் உள்ள நடைமுறைகளின் மதிப்பாய்வு

வணக்கத்திற்குரிய டென்சின் ட்செபால் அத்தியாயம் 23, விவாதத்தில் உள்ள நடைமுறைகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

தொடக்க வாலிகள்

அத்தியாயம் 23 இல் உள்ள கடைசி இரண்டு பிரிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்தல் - "தி ஓபனிங் வாலிஸ்" மற்றும் "விமர்சனம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

நிகழ்வுகளின் ஒப்பீடு பயிற்சி

'விவாதத்தில் உத்திகள்' என்ற அத்தியாயத்தைத் தொடர்ந்து கற்பித்தல், நிகழ்வுகளின் ஒப்பீடு குறித்த பயிற்சிகளை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

மூன்று சாத்தியக்கூறுகளின் மதிப்பாய்வு

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் தர்பா அத்தியாயம் 24 இல் உள்ள பிரிவின் மதிப்பாய்வை வழிநடத்துகிறார் “ஒரு நபர் எப்போது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

இறுதி மதிப்பாய்வு

அத்தியாயம் 24 இல் விவாதிக்கப்பட்ட விவாத உத்திகளின் இறுதி மதிப்பாய்வில் வகுப்பை வழிநடத்துதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்