புத்த மத கோட்பாடுகள்

வெவ்வேறு பௌத்த தத்துவப் பள்ளிகளின் படி யதார்த்தத்தின் தன்மை பற்றிய பார்வைகள் பற்றிய போதனைகள்.

புத்த மதக் கொள்கையில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

புத்த மத கோட்பாடுகள்

இரண்டு உண்மைகள்: முடிவு

சோங்கபாவிற்கும் பாவவிவேகாவிற்கும் இடையேயான விவாதம் மற்றும் சந்திரகீர்த்திக்கு சோங்கபாவின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்த மத கோட்பாடுகள்

இரண்டு உண்மைகள்: ஸ்வதந்த்ரிகா பார்வை

பாவவிவேகாவின் நாடகச் சித்தரிப்பு, ஸ்வதந்திரிகா மத்யமக அல்லது மத்திய வழியின் பார்வைகளை விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கை நியூலேண்ட் கற்பித்தல்.
புத்த மத கோட்பாடுகள்

நான்கு பள்ளிகளில் இரண்டு உண்மைகள்

திபெத்திய பௌத்தத்தின் நான்கு பரம்பரைகளுக்குள் உள்ள ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகள் மற்றும் அவை எவ்வாறு வந்தன...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்த மத கோட்பாடுகள்

இரண்டு உண்மைகள் மற்றும் சார்பு எழுகிறது

சூத்திரங்களில் புத்தர் இயல்பு, சார்பு எழுச்சி மற்றும் வெறுமையின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை மற்றும் சௌத்ராந்திகா...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கை நியூலேண்ட் அபே தியான மண்டபத்திற்கு வெளியே வெனரபிள் சோட்ரானுடன் பேசுகிறார்.
புத்த மத கோட்பாடுகள்

இரண்டு உண்மைகள்: வழக்கமான இருப்பு

எல்லா விஷயங்களும் வழக்கமாக எப்படி இருக்கின்றன, ஏன் சிந்திக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய விரிவான விவாதங்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்த மத கோட்பாடுகள்

இரண்டு உண்மைகள் மற்றும் திபெத்திய தத்துவம்

சோங்காப்பாவின் இரண்டு உண்மைகளின் விளக்கக்காட்சி திபெத்திய பௌத்த தத்துவத்தை மாற்றியது, பாடுபட வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்