கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

கென்சூர் ஜம்பா தேக்சோக் நாகார்ஜுனாவின் வசனங்களை கற்பிக்கிறார் ஒரு ராஜாவுக்கு விலைமதிப்பற்ற ஆலோசனையின் மாலை.

கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

"நான்" என்ற கருத்து

அனைத்து உயிரினங்களும் "நான்" என்ற கருத்தாக்கத்திலிருந்து எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் கருத்தாக்கத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

சுயத்தின் வெறுமை

கற்பித்தலில் அறிமுகமில்லாத கருத்துக்களைப் புரிந்துகொள்வது: மனம், சுயம் மற்றும் சுயத்தின் வெறுமை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

சுயமும் மொத்தமும்

"நான்" என்ற கருத்து இருக்கும் போது செயல் உள்ளது, செயலில் இருந்து பிறப்பும் உள்ளது,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

சார்புகளின் 12 இணைப்புகள் எழுகின்றன

சார்ந்து எழும் 12 இணைப்புகளை முடிவுக்குக் கொண்டு வருதல், தவறான பார்வைகளை நாம் எப்படி உணர்கிறோம் என்பதை சரிசெய்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

வெறுமையை புரிந்து, விடுதலை அடைதல்

வெறுமையை புரிந்துகொள்வதன் மூலமும், நீலிசம் மற்றும் தவறான பார்வைகளை விளக்குவதன் மூலமும் விடுதலையை அடைவது எப்படி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்குடன் சங்காவின் குழு புகைப்படம்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

வெறுமையை புரிந்துகொள்வது: பகுதி 1

கேள்வி-பதில் அமர்வு முறையின் சமநிலை நடைமுறை மற்றும் பாதையின் ஞான அம்சங்கள், உணர்தல், சுத்திகரிப்பு,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

வெறுமையை ஒருங்கிணைத்தல்

போதனைகளை வெறுமையில் ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் மறுப்புப் பொருளைக் கண்டறிதல், சில அறிவுரைகளைத் தொடர்ந்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்குடன் சங்காவின் குழு புகைப்படம்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

விடுதலை மற்றும் கோட்பாடு பள்ளிகள்

45-49 வசனங்கள் விடுதலை என்றால் என்ன, இருப்பு மற்றும் இல்லாமையின் உச்சநிலை மற்றும் அவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்