பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

முக்கிய பௌத்த கோட்பாடுகள் மற்றும் சமஸ்கிருத பாரம்பரியம் மற்றும் பாலி பாரம்பரியத்தின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வேறுபாடு.

புத்த மதத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

அத்தியாயம் 5: கவனம் செலுத்துவதில் அதிக பயிற்சி

சமாதி, மற்றும் போதிசத்வா மற்றும் தாந்த்ரீக நெறிமுறைகளைப் பெறுவதில் இருப்பு மற்றும் நனவின் கோளங்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

அத்தியாயம் 5: செறிவு: செயல்முறை, தடைகள் மற்றும் சிக்...

ஐந்து தடைகள். அவற்றின் மாற்று மருந்துகள் மற்றும் ஐந்து உறிஞ்சுதல் காரணிகள், மற்றும் நான்கு ஞானங்கள் மற்றும் ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

அத்தியாயம் 5: செறிவு: பாலி போதனைகள்

துன்பங்களைத் தற்காலிகமாக அடக்கும் எட்டு தியான விடுதலைகள், மற்றும் அதி அறிவுகள் மற்றும் அவற்றின் இரக்க நோக்கங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

அத்தியாயம் 5: செறிவு: சமஸ்கிருத மரபு

அனுகூலமான தயாரிப்புகள், தோரணை நிலை மற்றும் தியானத்திற்கான பொருள்கள் மற்றும் அடைவதற்கு இடையூறான ஐந்து தவறுகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

அத்தியாயம் 5: செறிவு: சமஸ்கிருதம் மற்றும் சீன மொழி...

தொடர்ச்சியான கவனத்தின் ஒன்பதாவது நிலைக்கு அப்பால் தியான உறிஞ்சுதல்கள் மற்றும் ஒன்றிணைவதற்கான தியானப் பாதைகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

பாலி மற்றும் சமஸ்கிருத வர்த்தகத்தில் அளவிட முடியாத நான்கு...

பாலி மற்றும் சமஸ்கிருத மரபுகள் நான்கு அளவிட முடியாத மனப்பான்மைகளை எவ்வாறு முன்வைக்கின்றன மற்றும் எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

அத்தியாயம் 6: நினைவாற்றலின் நான்கு ஸ்தாபனங்கள்

நினைவாற்றலின் நான்கு ஸ்தாபனங்களில் தியானம் செய்வது அயருக்கான நான்கு உண்மைகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்