ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

சுழற்சி முறையில் இருப்பதில் நமது திருப்தியற்ற அனுபவத்தையும், அதிலிருந்து நம்மை எப்படி விடுவித்துக் கொள்வது என்பதையும் விளக்கும் ஒரு கட்டமைப்பு.

ஆரியர்களுக்கான நான்கு உண்மைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

உண்மையான துக்காவின் பண்புக்கூறுகள்: வெற்று

ஒரு நிரந்தர, ஒற்றையாட்சி மற்றும் சுதந்திரமான நபரைப் பற்றிய நமது தவறான பார்வைகளை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

மூன்று உயர் பயிற்சிகள்

மூன்று உயர் பயிற்சிகள் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை மற்றும் மூன்றுமே நமக்கு ஏன் தேவைப்படுகின்றன...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்தர் சிலைக்கு அருகில்.
ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

நான்கு உன்னத உண்மைகளின் பதினாறு பண்புகள்

நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் எப்படி நினைக்கிறோம் என்பதை மாற்றும் திறன் உள்ளது, எனவே சூழ்நிலைகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்தர் சிலைக்கு அருகில்.
ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

துக்காவின் உண்மை

முதல் சத்தியத்தின் நான்கு அம்சங்கள், துக்கத்தின் உண்மை. நாம் எப்படி சிக்கிக்கொண்டோம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்தர் சிலைக்கு அருகில்.
ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

எங்கள் தடைகளை ஆய்வு செய்தல்

நமது இரக்க இதயம் எங்கு அடைக்கப்படுகிறது என்பதை ஆராய்ந்து பௌத்த கண்ணோட்டத்தை விளக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்தர் சிலைக்கு அருகில்.
ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

நான்கு உன்னத உண்மைகள்

நீண்ட காலமாக நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மை செய்ய நாம் எவ்வாறு முயற்சி செய்யலாம் என்பது பற்றிய கண்ணோட்டம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது உன்னத உண்மைகள்

உண்மையான நிறுத்தங்களின் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது உன்னத உண்மைகளின் மீதமுள்ள எட்டு அம்சங்கள் மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்