ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் அவர்களின் தற்போதைய போதனைகள் போதிசத்துவரின் செயல்களில் ஈடுபடுதல்.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் உள்ள சாந்திதேவா போதனைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

மன்னிப்புக்கான தடைகளை நீக்குதல்

மற்றவர்களை மன்னிப்பதற்கும் நமது தீங்கான செயல்களுக்கான பொறுப்பிற்கும் என்ன தடையாக இருக்கிறது என்பதைப் பற்றி விவாதித்தல்

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

பல்வேறு வகையான அடைக்கலம்

பல்வேறு வகையான அடைக்கலங்களைக் கற்பித்தல் - காரணம் மற்றும் விளைவு, மற்றும் இறுதி மற்றும் தற்காலிக...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

புத்தர்களுக்கு உணர்வுப்பூர்வமான பிரசாதம் வழங்குதல்

புத்தர்கள் மற்றும் போதிசத்துவர்களுக்காக மனரீதியாக வெளிப்படும் காணிக்கைகள், பொதுவான மற்றும் ஒப்பற்றவை உட்பட 2.7-2.21 வசனங்களை உள்ளடக்கியது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

இயற்கை பொருட்களை வழங்குகிறது

அத்தியாயம் 2 தொடக்கம் "எதிர்மறைகளைத் தூய்மைப்படுத்துதல்" புத்தர்களுக்கும் போதிசத்துவர்களுக்கும் பிரசாதம் வழங்குவது பற்றிய வசனங்களுடன்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

போதிசத்வா நெறிமுறை குறியீடு

15-23 வசனங்களுக்கு விளக்கமளித்து, போதிசிட்டாவை இழிவுபடுத்துவதையும் கற்பிப்பதையும் தடுக்கும் 8 வழிகாட்டுதல்களை விளக்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

போதிசிட்டாவின் நன்மைகள்

சமநிலையைப் பற்றி தியானிப்பது மற்றும் போதிசிட்டாவின் நன்மைகளை விளக்குவது, இவற்றை விளக்கும் பல்வேறு ஒப்புமைகளை உள்ளடக்கியது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

போதிசிட்டா ஏன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது

ஒரு விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கையின் பத்து அதிர்ஷ்டங்களைப் பற்றி கற்பிப்பதை முடித்து, ஏன் போதிசிட்டா என்பதை விளக்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

அறிமுகம் மற்றும் மரியாதை

உரையின் மேலோட்டத்தை வழங்குதல் மற்றும் சாந்திதேவாவின் மரியாதை பற்றிய வசனத்தை உள்ளடக்கியது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்