ஞானத்தின் முத்து I இன் புத்தக அட்டை

ஞானத்தின் முத்து, புத்தகம் I

புத்த பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

திபெத்திய பாரம்பரியத்தில் பௌத்தத்தைப் படிக்கவும் பயிற்சி செய்யவும் தொடங்கும் மக்களுக்கு பொதுவாகக் கற்பிக்கப்படும் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நடைமுறைகளின் தொகுப்பு. இந்த உரை, ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தலுடன், அனைத்து நிலை மாணவர்களுக்கும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அடித்தளமாக செயல்படுகிறது.

இருந்து ஆர்டர்

பதிவிறக்கவும்

புத்தகம் பற்றி

இந்த புத்தகம் திபெத்திய பாரம்பரியத்தில் பௌத்தத்தைப் படிக்கவும் பயிற்சி செய்யவும் தொடங்கும் மக்களுக்கு பொதுவாகக் கற்பிக்கப்படும் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நடைமுறைகளின் தொகுப்பாகும். எல்லாப் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும் என்ற உறுதி, அனைத்து உயிர்களின் நலனுக்காக ஞானம் பெற அர்ப்பணித்த இதயம், உள்ளதை உள்ளபடியே உணர்ந்து கொள்ளும் ஞானம் போன்ற உயர்ந்த பாடங்களை நோக்கி நம் எண்ணங்களைச் செலுத்துவதன் மூலம் இந்த பிரார்த்தனைகளும் நடைமுறைகளும் நம் மனதை உயர்த்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நம் மனம், அதன் பல்வேறு எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளுடன், வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கும் விஷயங்களை உருவாக்கி தீர்மானிக்கிறது என்பதால், அதை யதார்த்தமான மற்றும் பயனுள்ள பாடங்களை நோக்கி செலுத்துவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். ஞானத்தின் முத்து, புத்தகம் I ஐ ஒரு அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தி, தகுதிவாய்ந்த ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தலுடன் அதை நிரப்புவதன் மூலம் ஒருவர் இதைச் செய்யலாம்.

புத்தரின் போதனைகளை அனுபவித்து பயனடையுங்கள்!

மேலும் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

பொருளடக்கம்