அர்ச்சனைக்கு தயாராகிறது

பதவியேற்புக்குத் தயாராகும் அனைத்து இடுகைகளும்

நியமனத்திற்கு தயாராகுதல் புத்தகத்தின் அட்டைப்படம்.
அர்ச்சனைக்கு தயாராகிறது

துறவு நெறிமுறை

இதிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான பாதையாக நெறிமுறைகள் மற்றும் உயர் பயிற்சியைப் பார்க்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நியமனத்திற்கு தயாராகுதல் புத்தகத்தின் அட்டைப்படம்.
அர்ச்சனைக்கு தயாராகிறது

அறிமுகம்

இந்தத் தொடரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் இந்த நூல்களைச் சேகரிப்பதற்கான உந்துதல் பற்றி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நியமனத்திற்கு தயாராகுதல் புத்தகத்தின் அட்டைப்படம்.
அர்ச்சனைக்கு தயாராகிறது

முன்னுரை

புனிதர் தலாய் லாமாவிடமிருந்து அர்ச்சனை மற்றும் இணைப்பு பற்றி ஒரு அறிமுகம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்