அக் 13, 2023

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

எது நமது புத்த இயல்பை மறைக்கிறது

மீதமுள்ள ஐந்து உருவகங்களை விளக்கி, "ததாகர்பாவுக்கான ஒன்பது உருவகங்கள்" என்ற பிரிவில் இருந்து தொடங்கி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்