சித்திரை 23, 2023

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

பாரபட்சத்தை நீக்குதல்

நமது வேறுபாடுகள் மேலோட்டமானவை என்பதை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் நமது பாரபட்சம் மற்றும் சார்புகளை நாம் கடக்க முடியும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்