மார்ச் 18, 2023

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

ஒரு போதிசத்துவரின் பணிவு

மற்றவர்களின் துன்பங்களைப் போக்குவதில் ஒரு போதிசத்துவரின் மகிழ்ச்சி மற்றும் பணிவு ஆகியவற்றை வளர்ப்பது பற்றிய வசனங்களுக்கு விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்