மார்ச் 10, 2023

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

சிறந்த குணங்களை மேம்படுத்த முடியும்

மனதின் சிறந்த குணங்களை வரம்பற்ற முறையில் வளர்த்துக்கொள்வது எப்படி என்று பகுதியில் விளக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்