பிப்ரவரி 3, 2023

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

துன்பங்கள் எதிரி

இன்னல்களுக்கு சக்தி வாய்ந்த மாற்றுமருந்துகளை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது பற்றிய காரணத்தை விளக்கி, தொடர்ந்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்