செப் 26, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ப்ராசங்கிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 5

பிரசங்கிகா டென்ட் பள்ளியின் பாதைகள் மற்றும் அடிப்படைகள் பற்றிய விளக்கம், பயிற்சியாளரின் முன்னேற்றம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்