செப் 12, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ப்ராசங்கிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 4

மனிதர்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் மனம் மற்றும் தன்னலமற்ற தன்மை பற்றிய பிரசங்கிகா வலியுறுத்தல்களின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்