ஜூலை 11, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ஸ்வதந்திரிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 3

ஸ்வதாந்திகா மத்யமக உணர்வு, தன்னலமற்ற தன்மை மற்றும் சௌத்ராந்திகா, சித்தமாத்ராவின் பொதுவான கூற்றுகள்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்