ஜூன் 27, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ஸ்வதந்திரிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 2

பொருள்களை வலியுறுத்தும் முறை மற்றும் இரண்டு உட்பட, ஸ்வதாந்திரிகா மத்யமக வலியுறுத்தல்களின் தொடர் விளக்கம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்