ஜூன் 13, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

மனதிற்கு மட்டுமே கல்வி கற்பிக்கும் பள்ளி: பகுதி 3

புலனுணர்வு, தன்னலமற்ற தன்மை மற்றும் அடிப்படைகள் மற்றும் பாதைகள் ஆகியவற்றில் மனம் மட்டுமே பள்ளிக் கோட்பாடுகளின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்