22 மே, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

மன்னிப்பு மற்றும் மன்னிப்பு

இரக்கத்தின் நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாக மன்னிப்பு மற்றும் மன்னிப்பதில் ஈடுபடுவது எப்படி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இன்னல்களுக்கு மாற்று மருந்து

மன்னிக்கும் தியானம்

மன்னிப்பதில் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம், வலிமிகுந்த எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகளை எப்படி விடுவிப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்