செப் 12, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

நமது உணர்வுகளை அடையாளம் காணுதல்

நம் உணர்ச்சிகளை எவ்வாறு அடையாளம் கண்டுகொள்வது மற்றும் அவற்றை எண்ணங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துவது மற்றும் அது ஏன் முக்கியமானது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

நண்பர்கள், அந்நியர்கள், மற்றும்...

நண்பர்கள், அந்நியர்கள் மற்றும் எதிரிகளிடம் இரக்கத்தை வளர்ப்பதில் வழிகாட்டப்பட்ட பகுப்பாய்வு தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்