24 மே, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ ஒரு தங்காவின் முன் கற்பிக்கும்போது புன்னகைக்கிறார்.
புத்த தியானம் 101

தியானம் 101: தினசரி தியானப் பயிற்சிக்கான ஆலோசனை

தினசரி தியான பயிற்சி மற்றும் பயிற்சி அமர்வின் நான்கு பகுதிகளை நிறுவுவதற்கான ஆலோசனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்