10 மே, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ ஒரு தங்காவின் முன் கற்பிக்கும்போது புன்னகைக்கிறார்.
புத்த தியானம் 101

தியானம் 101: வானத்தைப் போல மனதில் தியானம்

வானத்தைப் போன்ற மனதின் தியானத்தின் விளக்கம், அதைத் தொடர்ந்து வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தந்திரத்தின் அறிமுகம்

நன்றாக பயிற்சி செய்வது எப்படி

தந்திரத்திற்கான முக்கியமான முன்நிபந்தனைகள் மற்றும் போதிசிட்டாவை உருவாக்குவதற்கான முறைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்