3 மே, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ ஒரு தங்காவின் முன் கற்பிக்கும்போது புன்னகைக்கிறார்.
புத்த தியானம் 101

தியானம் 101: மூச்சு தியானம்

சுவாச தியானத்தின் தோரணை மற்றும் நுட்பங்கள் பற்றிய அறிவுறுத்தல் மற்றும் நினைவாற்றலுக்கான கவனம் தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்