சித்திரை 14, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

உண்மையான நிறுத்தங்களின் நான்கு பண்புக்கூறுகள்

அத்தியாயம் 1 இலிருந்து கற்பித்தல், உண்மையான நிறுத்தங்களின் நான்கு பண்புகளையும் உண்மையின் நான்கு பண்புகளையும் விவரிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

உண்மையான தோற்றத்தின் நான்கு பண்புக்கூறுகள்

தொடரும் அத்தியாயம் 1, உண்மையான துஹ்காவின் நான்கு பண்புகளையும் உண்மையான தோற்றத்தின் நான்கு பண்புகளையும் விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்