சித்திரை 13, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

நான்கு சிதைந்த கருத்தாக்கங்களை வெல்வது

உண்மையான துஹ்காவின் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது பண்புக்கூறுகள் சிதைந்த கருத்துருக்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்கின்றன.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

உண்மையான துஹ்காவின் நான்கு பண்புகள்

உண்மையான துஹ்காவின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது பண்புக்கூறுகள் சிதைந்த கருத்துருக்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்கின்றன.

இடுகையைப் பார்க்கவும்