ஜனவரி 8, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 2 பௌத்த நடைமுறையின் அடித்தளம்

விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கை பற்றிய ஆய்வு

8வது அத்தியாயத்தை மதிப்பாய்வு செய்தல், விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கைக்குத் தேவையான 8 சுதந்திரங்கள் மற்றும் 10 அதிர்ஷ்டங்களைப் பற்றி விவாதிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்