டிசம்பர் 18, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 2 பௌத்த நடைமுறையின் அடித்தளம்

அத்தியாயம் 6 இன் மதிப்பாய்வு

அத்தியாயம் 6 ஐ மதிப்பாய்வு செய்தல், பல்வேறு வகையான மத்தியஸ்தத்தைப் பற்றி விவாதித்தல் மற்றும் ஒரு பகுப்பாய்வு தியானத்தை வழிநடத்துதல் மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்