அக் 11, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

গீஷே யேஷே தবகே ப்ரமாணவர்த்திகா ॥

நிறுத்தத்தின் உண்மை

தோற்றத்தின் உண்மை பற்றிய வர்ணனையை நிறைவு செய்தல் மற்றும் உண்மையைப் பற்றிய வர்ணனை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்