செப் 6, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2020

தியான அமர்வை கட்டமைத்தல்

தியானத்திற்கு முன் ஆறு ஆரம்ப நடைமுறைகள் உட்பட, தியான அமர்வை எவ்வாறு கட்டமைப்பது. அடையாளம் காணுதல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2020

புத்தரைப் பற்றிய வழிகாட்டுதல் தியானம்

புத்தரைப் பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம் மற்றும் தியானம் பற்றிய கேள்விகளுக்கான பதில்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்