ஜூலை 19, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மரக்கட்டைக்கு மேலே சாம்பல் வானத்தில் ஒரு வானவில் தோன்றும்.
மன்னிப்பு

நான்கு எதிரிகளின் சக்திகள்

சுத்திகரிப்புக்கான நான்கு எதிரிகளின் சக்திகளை விளக்கி, நமது பொறுப்பை ஏற்க ஊக்குவித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரக்கட்டைக்கு மேலே சாம்பல் வானத்தில் ஒரு வானவில் தோன்றும்.
மன்னிப்பு

மன்னிப்பு பற்றிய கதைகள்

மன்னிப்புப் பரிசுப் பின்வாங்கலைத் தொடர்வது, மன்னிப்பின் பல்வேறு கதைகளைப் பற்றி விளக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்