ஜனவரி 10, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 2 பௌத்த நடைமுறையின் அடித்தளம்

ஏழு அவயவங்களைப் பற்றி சிந்திப்பது

"பௌத்த நடைமுறையின் அடித்தளம்" என்ற புத்தகத்தின் 6 ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து கற்பித்தல். தலைப்பை உள்ளடக்கியது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்