டிசம்பர் 20, 2019

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

அத்தியாயம் 9 இன் மதிப்பாய்வு

“பௌத்த பாதையை அணுகுதல்” என்ற புத்தகத்தின் 9 ஆம் அத்தியாயத்தை மதிப்பாய்வு செய்தவர் துப்டன் சாம்டன்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்