மார்ச் 29, 2019

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

இணைப்பின் மதிப்பாய்வு

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் நைமா, "உணர்ச்சிகள் மற்றும் கிளேசாஸ்" பற்றிய அத்தியாயம் 3 பகுதியை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்துக்குரிய ஒலிவாங்கியைப் பிடித்துக்கொண்டு பேசுகிறார்.
துறவியாக மாறுதல்

விதிகளில் வாழ்தல்

தர்மத்தில் வாழும் மகிழ்ச்சி. போதிசிட்டாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அது எவ்வாறு உதவுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

கடுமையான வார்த்தைகளின் வலி

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ கடுமையான வார்த்தைகளைப் பெறுவதும் கொடுப்பதும் எவ்வளவு வேதனையானது என்பதைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார், மேலும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்