மார்ச் 23, 2019

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

வெகுமதி மற்றும் மரியாதை

முகஸ்துதி, குறிப்பு அல்லது வற்புறுத்தல் மூலம் வெகுமதி மற்றும் மரியாதையைப் பெறுவதற்கு எதிரான எச்சரிக்கை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்