ஜனவரி 5, 2018

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கோம்சென் லாம்ரிம்

அமைதிக்கான ஆறு நிபந்தனைகள்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் தர்பா ஆறு நிபந்தனைகளில் கவனம் செலுத்தி, தியான நிலைப்படுத்தலை மறுஆய்வு செய்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்