மார்ச் 29, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஆரியர்களுக்கு நான்கு உண்மைகள்

பொய் சொல்லும் எண்ணம்

நாம் பொய் சொல்லும்போது ஏமாற்றும் எண்ணம் இருக்கும், ஆனால் அது பெரும்பாலும் மிகவும் நுட்பமானது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்