மார்ச் 17, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கோம்சென் லாம்ரிம்

போதிசிட்டாவை விரும்புவதற்கும் ஈடுபடுத்துவதற்கும் விதிகள்

போதிசிட்டாவை விரும்புவதற்கான கட்டளைகள் மற்றும் போதிசத்வா நெறிமுறைக் கட்டுப்பாடுகளின் விளக்கத்தைத் தொடங்குதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்