சித்திரை 27, 2016

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

நீங்கள் நினைப்பதை எல்லாம் நம்பாதீர்கள்

"நீங்கள் நினைப்பதை எல்லாம் நம்பாதீர்கள்...

சூழ்நிலைகளை வெவ்வேறு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க மக்கள் எப்படி தர்மத்தைப் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதற்கான தனிப்பட்ட கதைகள்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்