21 மே, 2015

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

அத்தியாயம் 1: வசனங்கள் 10-13

விழிப்புணர்விற்காக தொடர்ந்து உழைக்க மேல் மறுபிறப்பை அடைய நாம் அழிவுகளை கைவிட வேண்டும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 103: வெறுமையை உணரும் சுதந்திரம்

வெறுமையைப் பற்றிய போதனைகளைக் கற்றுக்கொள்வதன் முக்கியத்துவம், அவற்றை விடுவிப்பதற்கான காரணங்களை உருவாக்க...

இடுகையைப் பார்க்கவும்