செப் 22, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

துக்காவை கைவிடுதல்

சுழற்சியான இருப்பில் துன்பத்திற்கான காரணங்களை கைவிடுதல் என்ற தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்