ஆகஸ்ட் 17, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

துறவு வாழ்க்கை 2014 ஆய்வு

துறவு வாழ்க்கையின் கூறுகள்

துறவற வாழ்க்கை முறையை ஆராயும்போது துறவற வாழ்க்கையைப் பற்றி என்ன கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்