24 மே, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

நிகழ்வுகளின் ஒன்றோடொன்று சார்ந்திருப்பதைப் பார்க்கிறது

புரிந்துகொள்ளுதல் நிகழ்வுகள் உள்ளார்ந்த இருப்பு இல்லாமல் காலியாக உள்ளன, ஏனெனில் அவை எழுவதைச் சார்ந்து இருக்கின்றன. என்ற எண்ணத்தைத் தவிர்க்கவும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்