டிசம்பர் 17, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மன்னிப்பு

மன்னிக்க கற்றுக்கொள்வது

மன்னிப்பு என்பதன் அர்த்தம், கோபத்தை விடுவிப்பது, நமது எதிர்பார்ப்புகளுடன் செயல்படுவது, விட்டுவிடுவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்