ஆகஸ்ட் 16, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

துறவு வாழ்க்கை 2013 ஆய்வு

ஏழு சமீபத்திய புத்தர்களின் வினயா

பௌத்த கொள்கைகளை சிந்திக்க ஊக்குவிப்பதற்காக வினயாவின் ஒரு சிறிய வசனத்தை எவ்வாறு விரிவாக்கலாம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்