ஆகஸ்ட் 14, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

துறவு வாழ்க்கை 2013 ஆய்வு

உறவுகள் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள்

அர்ச்சனைக்குப் பிறகு, ஒருவர் குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களுடன் இடத்தை உருவாக்கி, அவர்களுடன் வெவ்வேறு வழிகளில் தொடர்பு கொள்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்