20 மே, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சுற்றுச்சூழலுடன் இணக்கம்

இரக்கம் மற்றும் அமைதியின் நூற்றாண்டை நோக்கி

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் ஜம்பா, நமது அன்றாட வாழ்வில் இரக்கத்தை எவ்வாறு ஒருங்கிணைக்கிறது என்பது குறித்த அவரது புனிதமான எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்