செப் 26, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

திருப்தியை வளர்ப்பது

திருப்தியை வளர்ப்பதற்கும் அனைத்து உயிரினங்களின் ஒன்றோடொன்று சார்ந்த உறவைப் பார்ப்பதற்கும் கற்றல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

மூன்று வகையான துக்கா

மூன்று வகையான துன்பங்கள் மற்றும் அவற்றின் காரணங்களைப் பற்றி அறிந்து, அவற்றைக் கடக்க வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்