ஆகஸ்ட் 17, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

துறவு வாழ்க்கை 2012 ஆய்வு

சங்கம் மற்றும் சமூக வாழ்க்கை

நான்கு மடங்கு சங்கத்தை நிறுவுவதற்கு புத்தரின் காரணங்கள் மற்றும் துறவற சமூக வாழ்க்கையின் நன்மைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்