ஜூன் 23, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

நுண்ணறிவு தேவை

யதார்த்தம் மற்றும் அது கொண்டு வரும் பிரச்சனைகளை நாம் எவ்வாறு தீவிரமாக தவறாக புரிந்துகொள்கிறோம் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

என் மதம் இரக்கம்

உலகளாவிய ஆன்மீக விழுமியங்கள் பற்றிய அவரது புனிதமான கண்ணோட்டத்தின் சுருக்கத்துடன் தொடங்குதல். எங்களின் எதிர்விளைவைக் கண்டறிதல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்