சித்திரை 29, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மன்னிப்பு

கோபத்திற்கு எதிரான மருந்துகள்

மன்னிப்பை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது குறித்த பின்வாங்கலில் கொடுக்கப்பட்ட மூன்று பேச்சுகளில் மூன்றாவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மன்னிப்பு

கோபம் மற்றும் தெளிவு

மன்னிப்பை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது குறித்த பின்வாங்கலில் கொடுக்கப்பட்ட மூன்று பேச்சுகளில் இரண்டாவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்